Regulamin

REGULAMIN | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIES | RODO

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU SZATA.Net

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu SZATA.Net z siedzibą w Powstańców 50, 31-420 Kraków, zwanej dalej SZATA.Net, zasady dokonywania rejestracji, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorców. Każdy Usługobiorca może podejmować czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Dostęp do Regulaminu każdy Usługobiorca może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

 

§1 DEFINICJE

1. USŁUGODAWCA – Administrator Serwisu SZATA.Net,  zwany dalej Serwis SZATA.Net

2. USŁUGOBIORCA – Użytkownik lub Klient posiadający Konto w Serwisie SZATA.Net

3. KLIENT - W dalszej części Regulaminu osoba dokonująca zakupu Produktu w Serwisie SZATA.Net i zarejestrowana na SZATA.Net. Zakup Produktów może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji opisanym w §15 Regulaminu).

2. UŻYTKOWNIK– osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają Sklep z Wzorami w Serwisie SZATA.Net.

3. LOGIN – unikalna nazwa Usługobiorcy.

4. SKLEP – miejsce w serwisie założone przez Użytkownika w ramach Serwisu SZATA.Net, służące do sprzedaży Asortymentu z wzorami pod Loginem Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu SZATA.Net, nazywane w serwisie Brandem.

5. ASORTYMENT – wszelkie produkty dostępne w Generatorze i Serwisie SZATA.Net dla Użytkownika po założeniu Konta.

6. PRODUKT - przedmiot, który po umieszczeniu na nim wzoru podlega transakcji zgodnie z procedurą przewidzianą w §15 Regulaminu.

7. GOTOWY PRODUKT - Produkt z nadrukiem wzoru.

8. PROWIZJA – fundusze zgromadzone przez Użytkownika wewnątrz Serwisu SZATA.Net, naliczane w zamian za czynności określone w Regulaminie ustalane na podstawie Marży.

9. MARŻA ustalana jednostronnie przez Użytkownika kwota, która w przypadku sprzedaży produktu trafia na konto SZATA.Net danego Użytkownika na zasadach określonych w §10 tworząc Prowizję.

10.  GENERATOR – aplikacja umożliwiająca umieszczenie Wzoru na produktach.

11. WZÓR – utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. (dalej Ustawie o prawie autorskim, zaprojektowany w całości przez Użytkownika lub taki, do którego Użytkownik posiada prawa autorskie majątkowe z możliwością udzielania dalszych licencji.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego SZATA.Net dostępnego pod adresem internetowym SZATA.Net

2. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

- zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zmianami.

 

§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Serwis świadczy następujące usługi:

a) Wystawianie przez Użytkownika Sklepów,

b) Zamieszczanie przez Użytkownika Wzorów, które zostają umieszczone na Produktach będących własnością Usługodawcy, które następnie są oferowane do sprzedaży w Serwisie SZATA.Net,

c) Korzystanie z wszelkich aplikacji udostępnionych w ramach Serwisu SZATA.Net.

2. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

3. Na zasadach określonych w § 10 Użytkownik wystawiający własny Sklep uczestniczy w zyskach ze sprzedaży Produktów dostępnych w jego własnym Sklepie.

 

§4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji stanowi zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i następuje na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja jest dobrowolna i darmowa. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu Rejestracji.

5. Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem SZATA.Net/rejestracja poprzez podanie następujących danych:

a) Loginu,

b) Adresu e-mail,

c) Hasła do Konta Użytkownika.

Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w Serwisie.

6. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a)  przystępuję do korzystania z Serwisu SZATA.Net dobrowolnie,

b)  spełniam przewidziane w Regulaminie warunki stawiane Użytkownikowi,

c)  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

8. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

9. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

10. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:

a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie,

b) Użytkownik zamieszcza w Serwisie treści bezprawne,

c) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

d) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu,

e) Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 66 dni.

11. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny w przypadku opisanym w ppkt 10 c

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

13. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 1. dowolną przeglądarkę internetową,

 2. aktywny adres e-mail,

2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien zaakceptować:

a) Politykę Prywatności (Załącznik nr 1, poniżej)

b) Politykę Cookies (Załącznik nr 2, poniżej)

 

 

§6 ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI BEZPRAWNYCH

Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności:

a) naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

b) naruszających prawa osób trzecich w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim,

c) treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,

d) treści szkalujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,

e) treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły.

 

§7 SKLEPY

1. Wystawienie Sklepu, o którym mowa w §3 pkt 1 ppkt a) polega na nadaniu mu przez użytkownika własnej niepowtarzalnej nazwy, przy czym pełna nazwa Sklepu składa się z dwóch członów, SZATA.Net/brand/ oraz nazwy nadanej przez Użytkownika.

2. Każdy nowy Sklep automatycznie ma status publiczny (widoczny w spisie Sklepów) i będzie on widoczny pod warunkiem, że w Asortymencie danego Sklepu znajdować się będzie przynajmniej jeden Produkt zaakceptowany przez Usługodawcę.

3. Zarejestrowany Użytkownik może wystawić w Serwisie SZATA.Net trzy różne Sklepy. Jeśli po wystawieniu trzech Sklepów stwierdza potrzebę posiadania większej ilości może wystąpić z uargumentowaną prośbą o przyznanie większego limitu Sklepów na adres: . Usługodawca może odmówić nadania większego limitu.

4. Każdy Sklep może mieć ustalone przez użytkownika Logo Sklepu wyświetlane na stronie Sklepu.

5. W Sklepie można zamieścić dowolny opis Sklepu pod warunkiem, że nie narusza on zasad Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. W Sklepach można umieścić Asortyment poprzez opcję Dodaj produkt w menu Brand, następnie dodanie pliku źródłowego w formacie przynajmniej 2000 x 2000 px JPG,  wybranie określonego produktu, dodanie opisu, nadanie mu nazwy, oraz ustalenie Marży przy czym może ona mieć zakres od zera złotych wzwyż. Następnie Usługodawca akceptuje publikacje danego produktu w Sklepie. Usługodawca w żaden sposób nie ingeruje, a także ingerować nie będzie w wysokości ustalanych marży. Usługodawca, za wyraźną zgodą Użytkownika zastrzega sobie prawo do zmiany ceny bazowej z ważnych powodów, w szczególności zmiany producenta. Zmiana taka ma wpływ na końcową cenę Produktu, ale nie ma żadnego wpływu w wysokość marży.

7. Sklep bez wystawionych produktów może być usunięty przez Usługodawcę po upływie 30 dni od jego założenia. W takim wypadku adres Sklepu przestaje być przypisany do Użytkownika i zostaje przeniesiony do ogólnej puli do wykorzystania przez innych Użytkowników Serwisu.

8. Usługodawca może usunąć sklep użytkownika naruszający postanowienia §6 niniejszego regulaminu.

9. Ceny produktów zamieszczonych przez Użytkowników zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

§8 PRODUKTY I ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia wykonywane są każdorazowo na produktach różnych firm (szczegóły podane w dziale "Asortyment"), dobór firmy jest uzależniony od decyzji Serwisu SZATA.Net. Składy oraz właściwości produktów określone sa w dziale ROZMIARÓWKA.

2. Serwis SZATA.Net zobowiązuje się dobierać Produkty, z zachowaniem należytej staranności, przy zachowaniu jakości Produktu.

3. Serwis SZATA.Net zastrzega sobie prawo do zmiany producentów, a także Produktów z ważnych powodów, w szczególności zaprzestania produkcji przez dotychczasowych kontrahentów lub niemożliwości uzyskania zamówionych Produktów z powodów niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zawiadamia Użytkowników o zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności poprzez informację w Serwisie SZATA.Net.

3. Gotowy Produkt może różnić się od poglądowego- zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty Produktów w Serwisie SZATA.Net są tylko poglądowe i Serwis SZATA.Net nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Serwis SZATA.Net dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych.

4. Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (drukujemy w systemie CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów Użytkowników. Serwis SZATA.Net dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe.

5. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest przekazanie przez obsługę SZATA.Net zamówienia do realizacji (chwila pojawienia się statusu: "W Realizacji").

6. Użytkownik składając zamówienie w Serwisie SZATA.Net wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w postaci faktury VAT drogą elektroniczną (plik PDF wysyłany na podany adres e-mail).

 

 

§9 OFEROWANY TOWAR I CENY

1. W przypadku zakupu określonego Produktu Klient uzyska informację o oferowanym Produkcie, w tym jego nazwę, określenie producenta lub importera, znak zgodności, adnotację o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, a także czasie niezbędnym na realizację zamówienia.

2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie SZATA.Net są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT

 

§10 PROWIZJA

1. Serwis SZATA.Net przekazuje należne Użytkownikowi wynagrodzenie za świadczone usługi w formie Prowizji z bieżących wpływów za zrealizowane zamówienia.

2. Po przekroczeniu progu 100 PLN na koncie salda, Użytkownik może wypłacić Prowizję.

3. Aby dokonać wypłaty prowizji należy skontaktować się z Usługodawcą (np. poprzez adres ).

4. Po wyrażeniu chęci rozliczenia przez osobę fizyczną na adres domowy użytkownika zostanie wysłana umowa o dzieło którą należy wypełnić podpisać i odesłać na wskazany adres. Termin wypłaty prowizji to 14 dni od momentu dostarczenia podpisanych dokumentów Usługodawcy, liczony od daty wpływu do jego siedziby.

5. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o podatek dochodowy, do którego zapłaty jest zobowiązany Usługodawca w imieniu użytkownika (jeżeli użytkownik nie prowadzi innej działalności dochodowej na koniec roku podatkowego może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego we właściwym urzędzie skarbowym).

6. Po wyrażeniu chęci rozliczenia na adres firmy zostanie wysłana Umowa współpracy, którą należy wypełnić i odesłać na wskazany adres.

7. Firma ubiegająca się o wypłatę Prowizji na podstawie umowy zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury firmie Usługodawcy.

8. Na podstawie faktury Serwis SZATA.Net dokonuje przelewu należności na wskazany rachunek w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia wystawienia faktury.

9. W przypadku nie wywiązania się z postanowień regulaminu przez Użytkownika (w szczególności poprzez podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych lub niepodpisaniu umowy) Usługodawca wezwie do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni. W razie bezskutecznego upływu terminu Usługodawca odstępuje od wypłaty Prowizji.

10. W razie powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zasadności wypłaty Prowizji, może on wstrzymać się z jej realizacją i wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni.

11. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w §10 ust. 11 poczytuje się za cofnięcie przez Użytkownika żądania wypłaty Prowizji.

 

§11 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu SZATA.Net muszą być zgodne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik lub Klient może posiadać więcej niż jedno Konto w ramach serwisu SZATA.Net pod warunkiem, że nie narusza ono zasad Regulaminu, a także praw osób trzecich.

3. Użytkownikowi lub Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników i Klientów ani udostępniać własnego Konta innym osobom.

4. Użytkownik lub Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży/kupna produktu w ramach Serwisu, lub  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: SZATA.Net. Powstańców 50, Kraków 31-422 lub mailowo.

5. Towary posiadające indywidualne cechy określone przez klienta (np.:produkty na zamówienie, produkty z logo klienta, z własnym nadrukiem, wszystkie produkty nietypowe nie występujące w ofercie sklepu) nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik lub Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotnego dostarczenia zakupionego przez użytkownika produktu, obciążają użytkownika, o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem, choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Usługodawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika lub Klienta.   

7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient lub Użytkownik o którym mowa może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik lub Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika lub Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z Umową jest nieistotna.

8. Wszelkie rozbieżności pomiędzy Gotowym Produktem a Wzorem tj. proporcje, kolor nie są uważane za niezgodność Produktu Gotowego z Umową,

9. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, Użytkownik, lub Klient który dokonał zakupu w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej, może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Użytkownik lub Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Usługodawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Usługodawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zawartości (wzorów) umieszczanych w Sklepie oraz/lub uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim.

2. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przekazanych do Serwisu SZATA.Net zawartości stanowiącej Utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim.

3. Na podstawie udzielonej licencji Usługodawca ma prawo do korzystania z utworów wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Licencja obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, sublimacji, DTG, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp będzie odbywać się z wyraźnym oznaczeniem autora utworu.

5. Usługodawca nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie.

6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Licencja wygasa z chwilą usunięcia danego wzoru z zawartości Sklepu (przez Użytkownika, bądź administratora). Serwis SZATA.Net jednocześnie traci prawo do sprzedaży produktów z danym wzorem (z wyłączeniem produktów wykonanych lub sprzedanych przed usunięciem wzoru).

7. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych SZATA.Net, w tym do Logo "SZATA.Net", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Użytkownika oświadczenia o którym mowa w §12 ust. 1 niezgodnego z prawdą.

 

 

§13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis SZATA.Net podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

2. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, jest on zobowiązany do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zaprzestania naruszenia oraz usunięcia skutków naruszeń

 

 

§14  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Użytkowników i Klientów dane osobowe SZATA.Net zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do regulaminu (Polityka Prywatności).

 

 

§15 PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. W celu dokonania zakupu określonego Produktu w SZATA.Net, Klient rejestruje się na platformie SZATA.Net, następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy SZATA.Net. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – SZATA.Net podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy SZATA.Net odstąpi od Umowy sprzedaży.

 3. SZATA.Net zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez Serwis SZATA.Net potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Serwis SZATA.Net. W w/w przypadku Serwis SZATA.Net zwraca wpłacone środki pieniężne niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

 5. Z chwilą potwierdzenia przez Serwis SZATA.Net przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji na wskazany adres e-mailowy) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Serwisem SZATA.Neta i Klientem.

 6. Klient po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego) wysyłamy do Państwa wybrany Produkt. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie Produktu za pobraniem ceny, dokonujemy realizacji i wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia Klienta.

 7. Jeżeli Usługobiorca zleca wykonanie Produktu na specjalne zamówienie, Serwis SZATA.Net może zwrócić się do Usługobiorcy z prośbą o wpłacenie zadatku na poczet wykonanego zlecenia. Zadatek może stanowić dowolny procent wartości Produktu, wg oceny SZATA.Net. Po wykonaniu zlecenia przez SZATA.Net, w celu sfinalizowania transakcji, Usługobiorca winien wpłacić pozostałą należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną Produktu, a wartością wpłaconego wcześniej zadatku.

 8. Produkt zamówiony zostanie dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Koszt wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.

 9. Wraz z Produktem, zgodnie z wyborem Usługobiorcy, wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku faktury lub innego dokumentu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Usługobiorca winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach i brakach niezwłocznie poinformować Serwis SZATA.Net.

 10. Serwis SZATA.Net jest zobowiązany do informowania o wszystkich istotnych etapach transakcji (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

 

 

§16 FORMY PŁATNOŚCI

Płatność następuje przelewem bankowym (przedpłata) lub za pośrednictwem systemu PayPal oraz PayU lub za pobraniem, z chwilą dostarczenia przesyłki z Produktem- w zależności od wyboru Usługobiorcy:

 

 

§17 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru,  Klient zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) z późn. zm. ma prawo do żądania obniżenia ceny, doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 2. Serwis SZATA.Net odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Serwis SZATA.Net przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

 3. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:

 1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ,

 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  “SZATA” ul. Powstańców 50, 31-420 Kraków

W zgłoszeniu Klient powinien podać wskazanie Loginu oraz numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Serwisu SZATA.Net. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

 1. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sewis SZATA.Net zwraca natychmiast, nie później niż w terminie 14 dni. po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

 2. Serwis SZATA.Net ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania w w/w terminie oznacza uznanie go za uzasadnione.

 3. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Serwis SZATA.Net zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Serwisie SZATA.Net Produkty do wyboru.

 4. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Serwis SZATA.Net .

 

 

§18  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis SZATA.Net zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:

a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Sewisu SZATA.Net .

b) konieczności dostosowania działania Sewisu SZATA.Net i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

2. O zamiarze zmiany regulaminu Sewis SZATA.Net zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na stronach Internetowych Serwisu SZATA.Net .

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie Regulaminu.

4. Jeżeli Serwis SZATA.Net otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt 3. pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a Usługodawcą, jest prawo polskie.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu SZATA.Net będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

7. W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu SZATA.Net w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Zał.1 do REGULAMINU SZATA.Net

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 DEFINICJE

USŁUGODAWCA - Serwis SZATA.Net

USŁUGOBIORCA - Osoba fizyczna korzystająca z serwisu SZATA.Net

 

1. Administratorem danych osobowych jest SZATA.Net z siedzibą w Powstańców  50, 31-422 Kraków zwana dalej SZATA.Net, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Usługodawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych firmom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności w/w dane mogą zostać przekazane w celu realizacji umowy operatorom systemów płatności, firmom kurierskim lub spedycyjnym.

4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem lub Klientem w ramach obsługi serwisu SZATA.Net oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach SZATA.Net. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne  dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.’

5. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. W celu umożliwienia przesyłki zamówionych produktów, Usługodawca może przetwarzać także następujące dane osobowe Usługobiorcy:

1) nazwisko i imiona Usługobiorcy,

2) adres do korespondencji,

3) adresy elektroniczne Usługobiorcy,

4) numer telefonu,

8. W celu realizacji Umów z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

9. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do udzielenia informacji przez Usługodawcę o treści przechowywanych danych dotyczących użytkownika, oraz prawo do żądania zmiany, zablokowania lub całkowitego usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych użytkownika w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych uprawnień Usługodawca prosi o kontakt pod adresem e – mail:

11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

12. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez SZATA.Net i za zgodą Użytkownika.

13. Dane użytkowników nie zostaną odsprzedane lub udostępnione w celach marketingowych.

14. SZATA.Net zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. SZATA.Net zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w dowolnym momencie.

15. SZATA.Net stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu SZATA.Net. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies (Polityka Cookies - poniżej) dostępna ze strony głównej SZATA.Net

 

 

Zał.2 do REGULAMINU SZATA.Net

POLITYKA COOKIES

 

1. Serwis  posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat sesji Użytkownika,

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3. Użytkownik korzystający z Serwisu SZATA.Net wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu SZATA.Net i a także doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

4. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usług.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

RODO

             Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z naszego serwisu SZATA.Net

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu, Twoje dane są zapisywane na serwerach zewnętrznych firmy CMS.pl z siedzibą w Krakowie. Dane jakie zbieramy to Twój adres IP oraz wszelkie dane, które podajesz przy rejestracji konta lub realizacji zakupów. Dotyczy to zarówno zakupów online, jak również zleceń telefonicznych.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane osobowe, które podajesz, są chronione i przechowywane na serwerach z najwyższym stopniem zabezpieczeń, monitorowanych 24 godziny.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej RODO:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. W naszym przypadku jest to umowa kupna-sprzedaży. Bez Twoich danych osobowych, nie jesteśmy w stanie zrealizować Twojego zamówienia. Twoje dane są przetwarzane w stopniu niezbędnym do realizacji naszych usług: zbieranie zamówień, adresowanie przesyłek, realizacja obowiązku księgowego.

 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy potrzebujemy sprawdzić bezpieczeństwo Twoich danych, prowadzenia marketingu, promocji własnych usług i produktów administratora.

 3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy chcesz od nas otrzymywać informacje w postaci newslettera. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

 

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas Twojej zgody dotyczących dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

 • adres IP

 • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania

 • adres dostawy

 • nr telefonu

 • adres e-mail

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

Administratorzy

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

firma:

SUBDRUK

ul. Powstańców 50

31-422 Kraków

 

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez administratora oraz firmy, które są podwykonawcą naszych usług: (obsługa płatności PayU, przechowywania danych, Poczta Polska, firmy kurierskie (DPD), firmy księgowe). W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez firmy, z które są podwykonawcami naszych usług.

Jeśli udzieliłeś pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych wg. polityki prywatności, możesz ją w każdej chwili wycofać poprzez usunięcie swojego konta. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Jeżeli chcesz sprawdzić swoje dane, zmodyfikować je lub całkowicie usunąć konto, należy się zalogować na naszym serwisie SZATA.Net i przejść do zakładki zarządzanie kontem.

W przypadku, kiedy sam nie możesz zmienić swoich danych lub nie możesz usunąć swojego profilu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych przez administratora i firmy podwykonawcze, zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu SZATA.Net w celach realizacji umów kupna-sprzedaży, działań marketingowych w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez administratora oraz podmioty podwykonawcze, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, zaznaczając pole przy rejestracji konta lub przy składaniu zamówienia. W przeciwnym przypadku nie będziesz mógł założyć konta lub też złożyć zamówienia.